Admin

SCA

SCA Spirit Days

Monday, Nov. 18: Chew Gum (25 cents)
Tuesday, Nov. 19: Twin Day (25 cents)
Wednesday, Nov. 20: Backwards Day (50 cents) 
Thursday, Nov. 21: Stuffed Animal Day (50 cents
Friday, Nov. 22: PJ Day ($1.00)